حیدریاحمد, و امیری پریانجعفر. “ناوبری ربات متحرک گلخانه با استفاده از کدگذاری چرخش چرخ و الگوریتم یادگیری”. ماشین‌های کشاورزی 11, no. 1 (اکتبر 13, 2019): 1-15. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/80722.