وحید بریمانلورضا, و نادیفاطمه. “بررسی مصرف انرژی و شاخص‌های اقتصادی تولید آلبالو و گیلاس در شمال شرق ایران”. ماشین‌های کشاورزی 11, no. 1 (ژانویه 15, 2020): 97-110. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/83466.