1.
دمیرچیع, آق خانیم, خجسته پورم, برادران مطیعج. ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر. JAM [اینترنت]. 6 دسامبر 2014 [ارجاع شده 29 نوامبر 2020];5(2):251-60. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/28461