1.
نقی پورزاده ماهانیم, آق خانیمح. بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک. JAM [اینترنت]. 6 دسامبر 2014 [ارجاع شده 25 سپتامبر 2020];6(1):224-35. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/34483