1.
زمانیم, ابونجمیم, حسن بیگیسر. طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی. JAM [اینترنت]. 13 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];6(2):322-35. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/47825