1.
سفرنگیانع, ندرلول, جوادی کیاح, مصطفاییم, محتسبیسس. بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل به کمک روش های آماری و ANFIS. JAM [اینترنت]. 23 فوریه 2016 [ارجاع شده 24 فوریه 2020];7(1):165-76. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/52397