1.
حاجی نژادم, محتسبیس, قاسمی ورنامخواستیم, آغباشلوم. تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی. JAM [اینترنت]. 7 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 29 نوامبر 2020];7(2):439-50. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/52910