1.
صبر علیلوب, محبیآ, اکبریانع, رضوانی وند فنائیع. مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. JAM [اینترنت]. 27 ژانویه 2020 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];10(2):255-64. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/74963