1.
نعمت پور ملک آبادح, شیخ داودیمج, حزباویع, مرزبانا. ارزیابی اقتصادي روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان. JAM [اینترنت]. 6 مارس 2019 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];11(1):111-22. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/76542