1.
زارعیس, کسراییم, نعمت اللهیما. بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم . JAM [اینترنت]. 4 می 2019 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];10(2):289-98. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/76707