1.
حیدریا, امیری پریانج. ناوبری ربات متحرک گلخانه با استفاده از کدگذاری چرخش چرخ و الگوریتم یادگیری. JAM [اینترنت]. 13 اکتبر 2019 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];11(1):1-15. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/80722