با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
1. اثر سامانه‌های خاک‌ورزی و کم‌آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب چغندرقند

احمد حیدری؛ علی قدمی فیروزآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v12i2.88341

چکیده
  خاک­ورزی مرسوم به طور گسترده در مناطق چغندرکاری استفاده می­شود. به هرحال خاک­ورزی مرسوم کارگر و ماشین­های بیشتری استفاده کرده و اثر منفی روی خاک و محیط زیست دارد. از طرف دیگر با توجه به محدودیت منابع آبی و خشک­سالی‌‌های اخیر، استفاده مناسب از روش‌‌های نوین خاک‌‌ورزی و ‌‌آبیاری می‌‌تواند باعث افزایش بهره­وری مصرف آب ...  بیشتر

2. تأثیر روش‌های خاک‌ورزی بر میزان مقاومت فروروی خاک، شاخص‌های فنی و عملکرد گندم

سیدمحمدجواد افضلی؛ ابراهیم جواهری

دوره 3، شماره 1 ، 1392، ، صفحه 24-31

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v3i1.19711

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی اثرات روش‌های خاک‌ورزی با تأکید بر عمق نفوذ ادوات بر میزان مقاومت فروروی، شاخص‌های فنی و عملکرد گندم انجام گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی و در سه تکرار و در دو سال اجرا شد. تیمارها شامل چهار روش خاک‌ورزی گاوآهن برگردان‌دار+ دو بار دیسک+ ماله (CT)، دو بار دیسک+ ماله (RT)، زیرشکن+ دو بار دیسک+ ...  بیشتر