با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
کشاورزی دقیق
1. تفکیک مزارع کشت دیم و آبی در استان همدان با استفاده از شاخص های طیفی تصاویر ماهواره ای

حسنی محمدی منور؛ سمانه زیبازاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jam.2021.69074.1022

چکیده
  استفاده از تکنیک سنج از دور امروزه در کشاورزی کاربردهای فراوانی دارد ازجمله تعیین سطح زیرکشت و پیش بینی عملکرد محصول. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای جهت تفکیک گندم آبی و دیم در استان همدان استفاده شد. شاخص های NDVI، EVI و NDWI از تصاویر 16 روزه سنجنده های لندست، مادیس و سنتینل 3 در بازه پنج ساله مورد مطالعه (2015-2019) استخراج گردید. نتایج شاخص ...  بیشتر

2. پایش خاکورزی حفاظتی و شدت خاکورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره ای

محمدعلی رستمی؛ محمد حسین رئوفت؛ عبدالعباس جعفری؛ محمد لغوی؛ مهدی کسرایی؛ سید محمدجعفر ناظم السادات

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 255-265

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v4i2.34822

چکیده
  دردست داشتن اطلاعات مربوط به شدت خاک ورزی و پوشش بقایای گیاهی در سطح خاک در اعمال سیاست گذاری های مربوط به ترویج کشاورزی، طراحی و تولید ابزار خاک ورزی و ارتقای روش های مدیریتی و نظارتی سودمند است. روش های مرسوم برای تخمین درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاکورزی مانند روش توزین بقایا، خط مورب و مقایسه تصاویر، خسته کننده و وقت گیر بوده و ...  بیشتر