با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
کشاورزی دقیق
1. تفکیک مزارع کشت دیم و آبی در استان همدان با استفاده از شاخص های طیفی تصاویر ماهواره ای

حسنی محمدی منور؛ سمانه زیبازاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jam.2021.69074.1022

چکیده
  استفاده از تکنیک سنج از دور امروزه در کشاورزی کاربردهای فراوانی دارد ازجمله تعیین سطح زیرکشت و پیش بینی عملکرد محصول. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای جهت تفکیک گندم آبی و دیم در استان همدان استفاده شد. شاخص های NDVI، EVI و NDWI از تصاویر 16 روزه سنجنده های لندست، مادیس و سنتینل 3 در بازه پنج ساله مورد مطالعه (2015-2019) استخراج گردید. نتایج شاخص ...  بیشتر