با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کالیفرنیا

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در سال‌های اخیر تولید پسته توسط آفتی به نام پسیل تهدید شده است. هدف از انجام این تحقیق انتخاب باندهای طیفی مناسب جهت تشخیص برگ‌های آلوده به آفت پسیل می‌باشد. برای این منظور از 160 برگ سالم و 160 برگ بیمار در 64 باند طیفی در ناحیه بین 400 تا 1100 نانومتر با قدرت تفکیک طیفی حدودا 10 نانومتر طیف‎نگاری انجام شد. از روش جنگل‌های تصادفی برای مرتب‌سازی طول‌موج‌ها بر اساس قدرت تفکیک بین برگ‌های سالم و بیمار استفاده شد. پس از شناسایی و مرتب‌سازی طول‌موج‌ها بر اساس میزان اهمیت، طول‌موج‌های دارای بیشترین اهمیت توسط یک الگوریتم خوشه‌بندی در شش خوشه تقسیم‌بندی شدند به‌طوری‌که میانگین طول‌موج‌های هر خوشه‌ها حداقل 50 نانومتر از یکدیگر فاصله داشته باشند. میانگین طول‌موج های قرار گرفته در شش خوشه به‌ترتیب اهمیت عبارت بود از 710، 791، 858، 598، 468، و 1023 نانومتر. برای تبدیل داده‌های فراطیفی به چندطیفی، از بازتابش‌های به‌دست آمده در فاصله 15± نانومتری این مراکز میانگین‌گیری انجام گرفت و داده‌های بازتابش به‌دست آمده از دیگر طیف‌ها حذف شد. الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای طبقه‌بندی برگ‌های سالم و بیمار با استفاده از داده‌های فراطیفی و چند طیفی به‌دست آمده در این پژوهش به‌کار گرفته شد. دقت طبقه‌بندی با استفاده از تمام 64 طول‌موج (داده‌های فراطیفی) 91/90 درصد و با استفاده از 6 طول‌موج (داده‌های چندطیفی) 69/88 درصد بود. اختلاف بسیار کم (حدود 2 درصد) در میزان دقت طبقه‌بندی نشان‌دهنده صحت شیوه ارائه شده در این پژوهش برای کاهش ابعاد داده‌های فراطیفی می‌باشد. علاوه بر کاهش ابعاد داده، تعیین باندهای طیفی مناسب از میان داده‌های فراطیفی گامی موثر در طراحی و ساخت حسگر ای چندطیفی جهت تشخیص بیماری گیاهان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 1. Al-Saddik H., Simon J.C. & Cointault F. ( 2018) Assessment of the optimal spectral bands for designing a sensor for vineyard disease detection. Precision Agriculture . DOI: 10.1007/s11119-018-9594-1
  Alisaac E., Behmann J., Kuska M. T., Dehne H.W., & Mahlein A. K.( 2018) Hyperspectral quantification of wheat resistance to fusarium head blight: Comparison of two fusarium species. European Journal of Plant Pathology 1–16.
  Breiman L.( 2001) Random forests. Machine Learning 45(1):5–32.
  Hastie T., Tibshirani R. & Friedman J.( 2009) The Elements of statistical learning: Data Mining, Inference & Prediction. New York: Springer-Verlag New York.
  Mahlein A.K., Oerke E.C., Ulrike S. & Wilhelm Dehne H.( 2011). Recent advances in sensing plant diseases for precision crop protection.” European Journal of Plant Pathology 133(1):197–209.
  Min M. & Lee W.S.( 2005) Determination of significant wavelengths & prediction of nitrogen content for citrus. Transactions of the ASAE 48(2):455–61.
  Moghimi A., Aghkhani M. H., Sazgarnia A. & Abbaspour-Fard M. (2011) Improvement of NIR transmission mode for internal quality assessment of fruit using different orientations. Journal of Food Process Engineering 34(5):1759–74.
  Moghimi A., Aghkhani M.H., Sazgarnia A. & Sarmad M.( 2010) Vis/NIR spectroscopy & chemometrics for the prediction of soluble solids content & acidity (PH) of kiwifruit.” Biosystems Engineering 106(3):295–302.
  Moghimi A., Yang C. & Marchetto P.M.(2018) Ensemble feature selection for plant phenotyping: A journey from hyperspectral to multispectral imaging. IEEE Access.
  Moghimi A., Yang c., Miller M.E., Shahryar F., Kianian S. & Marchetto P.M.(2018) A novel approach to assess salt stress tolerance in wheat using hyperspectral imaging. Frontiers in Plant Science.
  Moghimi A., Yang c., Miller M.E., Shahryar F., Kianian S. & Marchetto P.M.(2017) Hyperspectral imaging to identify salt-tolerant wheat lines, in autonomous air & ground sensing systems for agricultural optimization & phenotyping II 2017. Anaheim, California, United States.
  Mutanga O.& Skidmore A.K.(2007) Red edge shift & biochemical content in grass canopies. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing 62(1):34–42.
  Sankaran S. & Ehsani R.(2011) Visible-near infrared spectroscopy based citrus greening detection: Evaluation of spectral feature extraction techniques. Crop Protection 30(11):1508–13.
  Sankaran S., Mishra A., Maja J.M. & Ehsani R.( 2011) Visible-near infrared spectroscopy for detection of huanglongbing in citrus orchards. Computers & Electronics in Agriculture 77(2):127–34.
  Susic N., Zibrat U., Sirca S., Strajnar P., Razinger J.aka, Knapic M., Voncina A., Urek G. & Geric Stare B. (2018) Discrimination between abiotic & biotic drought stress in tomatoes using hyperspectral imaging. Sensors & Actuators, B: Chemical 273(June):842–52.
  Wahabzada M., Mahlein A.K., Bauckhage C., Steiner U., Oerke E.C. & Kersting K.(2016) Plant phenotyping using probabilistic topic models: Uncovering the hyperspectral language of plants. Scientific Reports 6(February):22482.