با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی عملکرد حرارتی رادیاتور تراکتور MF 285 با استفاده از نانو سیال، مدل آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. در این مدل آزمایشگاهی آب به عنوان سیال پایه با نانو ذرات  ترکیب و مورد استفاده قرار گرفت. از نانو ذرات 20  نانومتر با درصدهای حجمی 1 الی 4 درصد استفاده شد. دمای سیال ورودی به رادیاتور حداکثر 85 درجه سانتی گراد و سرعت جریان سیال خنک کننده 3.18  تا 15.05 لیتر بر دقیقه و سرعت جریان هوا از 3.2 تا 6.4  متر بر ثانیه متغییر بود. نتایج نشان داد افزایش سرعت جریان مایع خنک کننده و سرعت جریان هوا می تواند عملکرد انتقال حرارت را بهبود دهد همچنین افزایش کسر حجمی نانوذرات در سیال پایه موجب افزایش نرخ انتقال حرارت و کاهش دمای خروجی می گردد. بنابراین با افزایش دور الکتروموتور از 20 Hz به 40 Hz ضریب انتقال حرارت آب خالص به طور متوسط 26% و نانو سیال  29% افزایش را نشان می دهد. با افزودن 4 درصد حجمی نانوذرات به سیال پایه می توان نرخ انتقال حرارت را به طور متوسط 37% و ضریب انتقال حرارت جابجایی را 28% نسبت به سیال پایه افزایش داد.