با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

در این پژوهش تأثیر شدت ساقه کوبی بر فرآیند خشک شدن یونجه و همچنین ماکزیمم نیروی مورد نیاز برای جدا کردن برگ از ساقه مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش ها بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی صورت گرفت. متغیرهای مستقل، شدت ساق کوبی در 3 شدت (کم، متوسط و شدید)، زمان در 7 سطح برای آزمایش اول و 4 سطح برای آزمایش دوم و همچنین متغیرهای وابسته دو آزمایش به ترتیب نسبت رطوبت محصول و ماکزیمم مقدار نیروی مورد نیاز جدا کردن برگ از ساقه بودند. از دستگاه بافت سنج با سرعت پروب 10 میلی متر بر دقیقه برای اندازه گیری نیروی جدایش برگ از ساقه در رطوبت های مختلف استفاده گردید. همچنین برای شبیه سازی نرخ از دست دادن رطوبت ساقه از روش دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی در تخمین زمان خشک شدن یونجه، همبستگی بالایی (اختلاف زیر 10 %) را با نتایج داده های تجربی نشان داد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که با کاهش رطوبت محصول و افزایش شدت ساقه‌کوبی، میزان نیروی جدایش برگ از ساقه بطور معنی داری (99/0) کاهش یافت. در پایان نتایج، با در نظر گرفتن کیفیت محصول نهایی و تلفات کم تر برگ و همچنین در نظر گرفتن زمان مناسب خشک شدن علوفه، ساقه کوبی با شدت متوسط (8 ضربه) به عنوان بهترین حالت انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات