اطلاعات نشریه

مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
سردبیر: دکتر محمدحسین عباسپور فرد
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۶۸۲۹
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۴۳
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دو فصلنامه

ضریب تاثیر: (ISC) 0.056
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q3
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 81 A
قالب انتشار:

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به‌منظور پیش‌بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان

حدیث بی آبی; سامان آبدانان مهدی زاده; مریم نداف زاده; محمد رضا صالحی سلمی

طبقه‌بندی کیوی با استفاده از تکنیک ضربه- آکوستیک و شبکه عصبی مصنوعی

فرزانه جنت دوست; پرویز احمدی مقدم; فاروق شریفیان

تاثیر پارابویلینگ بر برخی خصوصیات برنج محلی رقم چمپا

محمود قاسمی نژاد رائینی; عیسی بوگری; فرزاد آزاد شهرکی

اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی

علی ویسی; عباس روحانی; محمد طبسی زاده; فرهاد کلاهان; رسول خدابخشیان