نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی حسگرهای فراصوتی جهت تخمین هوشمند حجم درختان XML


صفحات: 25-34

DOI: 10.22067/jam.v5i1.24956

چکیده
طیف وسیعی از فعالیت های مهم کشاورزی از جمله تیمار آفت کش ها، آبیاری، کود و هرس درختان تا حد زیادی به خواص هندسی تاج پوشش درختان بستگی دارد. تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از حسگرهای فراصوتی جهت تخمین حجم تاج پوشش درختان انجام شده است. این تحقیق به بررسی استفاده از روش های نرم افزاری از جمله شبکه های عصبی مصنوعی به‌منظور بهبود خطای تخمین حجم تاج پوشش درختان به‌کمک حسگرهای فراصوتی می پردازد. برای این منظور یک سیستم آزمایشگاهی مخصوصی طراحی و ساخته شد. این سیستم دارای سه عدد حسگر فراصوتی است که به‌صورت عمودی با فاصله های ۶۰ سانتی متری بر روی یک دکل چوبی نصب شده است. با حرکت دکل چوبی حسگرهای فراصوتی ضخامت نقاط مختلف تاج پوشش درخت را با نرخ نمونه برداری ۴ هرتز اندازه گیری می کنند. آزمایش ها در سه سطح سرعت ۳۵، ۴۵ و ۵۵ سانتی متر بر ثانیه در سه تکرار و در چهار وضعیت در زوایای ۹۰ درجه برای ۵ نمونه درخت فیکوس بنجامین انجام شد. پس از عبور کامل حسگرهای فراصوتی از مقابل تاج پوشش درخت مشخصاتی همچون قطر، میانگین عرض و ارتفاع تاج پوشش درخت در سه ارتفاع متناظر با حسگرهای فراصوتی به‌عنوان ورودی شبکه‌های عصبی و حجم دستی تاج پوشش به‌عنوان خروجی شبکه های عصبی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی بهینه برای تخمین دارای ساختار ۱-۷-۱۶-۱۳ می باشد. میزان RMSE شبکه عصبی انتخاب شده ۰۳۹۲۷۸/۰ مترمکعب می باشد.

کلمات کلیدی:   تاج پوشش درخت; حسگر فراصوتی; شبکه عصبی مصنوعی; فن آوری نرخ متغیر; کشاورزی دقیق

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3610

بازدید: 576

تاریخ دریافت: 1392/05/31 , تاریخ پذیرش: 1393/01/20 , تاریخ انتشار: 1393/07/06