##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سینا لطیف التجار عبدالعباس جعفری سید مهدی نصیری حمید شریفی ,

چکیده

تخمین عملکرد محصولات زراعی یکی از پارامترهای مهم برای مدیریت اطلاعات و منابع درکشاورزی دقیق است. این اطلاعات برای بهینه سازی نهاده های مورد نیاز در کشت های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر امکان تخمین عملکرد محصول چغندرقند با استفاده از پردازش تصویر بررسی گردید. برای انجام آزمایش ها از ردیف های کشت در طی فصل رشد و با فواصل یک ماه عکس های نواری تهیه شد. تصویر افقی پوشش سبز بوته‌ها در انتهای هر ماه تعیین گردید. در پایان فصل رشد و پس از استخراج غده‌ها از زمین، ضریب همبستگی بین سطح پوشش سبز محصول چغندرقند در هر ماه با وزن غده برداشت شده نهایی بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد سطح قابل رویت پوشش سبز گیاه می تواند بیانگر عملکرد محصول چغندر قند در کشت پاییزه باشد. بالاترین ضریب تبیین رابطه عملکرد محصول با سطح پوشش سبز گیاه، سه ماه قبل از زمان برداشت و برابر با 0/85 بدست آمد. به منظور بررسی میزان صحت معادله حاصله در سال زراعی بعد با شرایط یکسان زمین کشت و بطور مشابه داده برداری صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که میان وزن غده های واقعی و وزن غده های محاسبه شده از مدل سال گذشته رابطه قوی با ضریب تبیین 0/94 وجود دارد. این رابطه توانست مقدار عملکرد را با خطای نسبی حدود 9 درصد تخمین بزند. این موضوع پتانسیل استفاده از روش عکس برداری نواری را برای پیشگویی عملکرد محصول چغندرقند قبل از زمان برداشت نشان می دهد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
لطیف التجارس., جعفریع., نصیریس. م., & شریفیح. (2014). تخمین عملکرد چغندرقند بر اساس پوشش سایه انداز گیاه با استفاده از الگوهای پردازش تصویر. ماشین‌های کشاورزی, 4(2), 275-284. https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.28053
نوع مقاله
مقاله کامل پژوهشی