##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسین میرزایی مقدم , محمد هادی خوش تقاضا محسن برزگر بفروئی , علی سلیمی ,

چکیده

در این تحقیق میوه‌های کیوی از رقم هیوارد در دو محدوده جرمی )کوچک و بزرگ) تهیه شدند. پس از آن، میوه‌ها را در شیشه‌های یک لیتری در مجاورت بالشتک‏ های پلی اتیلنی حاوی نانوزئولیت پتاسیم پرمنگنات (0، 2/0، 4/0 8/0 گرم) قرار داده و در ژرمیناتور (دمای C°5 و رطوبت نسبی 30%) نگهداری شدند. سپس در زمان‌های 0، 2، 4 و 6 هفته نگهداری، خواص فیزیکوشیمیایی مختلف نمونه‌ها (میزان مواد جامد محلول، میزان pH، درصد رطوبت و سفتی میوه‌ها) و رنگ نانوزئولیت پتاسیم پرمنگنات (L،E ، زاویه هیو و کروما) اندازه‌گیری شد. در ادامه با انجام آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که اثر نانوزئولیت پتاسیم پرمنگنات به جز بر درصد رطوبت بر دیگر خواص اندازه گیری شده معنی‌دار می‌باشد (P<0.01). همچنین نتایج نشان داد که نانوزئولیت پتاسیم پرمنگنات انبارمانی میوه‌ها را افزایش داد.
به ‏طوری که پس از 6 هفته نگهداری، برای نمونه‌های دارای نانو زئولیت در مقایسه با نمونه‌های فاقد نانوزئولیت، به‏ترتیب، میزان pH 58/3 و 71/3، سفتی 84/10و N 7/5 و میزان مواد جامد محلول 78/14 و Brix 36/15 اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین میزان سفتی میوه‌های کیوی (شاخص رسیدگی) و ویژگی‌های رنگ نانوزئولیت پتاسیم پرمنگنات (عامل هوشمند) ارتباط معنی‌دار وجود دارد و مناسب‌ترین ضریب همبستگی (83/0) و برازش منحنی (98/0=R2) بین میزان سفتی میوه‌ها و اختلاف رنگ کل ( ) مشاهده شد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
میرزایی مقدمح., خوش تقاضام. ه., برزگر بفروئیم., & سلیمیع. (2014). بررسی اثر نانو زئولیت پتاسیم پرمنگنات و زمان نگهداری بر خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی (رقم هیوارد). ماشین‌های کشاورزی, 4(1), 37-49. https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33163
نوع مقاله
مقاله کامل پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده