##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مریم نقی پور زاده ماهانی , کاظم جعقری نعیمی , محسن شمسی , قاسم محمدی نژاد ,

چکیده

با توجه به اهمیت کنترل علف هرز خارشتر و عدم کارایی روش‏ های مکانیکی متداول در کنترل این گیاه به‏ دلیل رشد در مکان‏های غیر قابل دسترس، در این مطالعه استفاده از جت آب به‏ منظور برش و پاکسازی مکان‏ هایی که این گیاه به وفور وجود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت که روشی هیدرودینامیک می‏باشد. آزمایشات برش علف هرز خارشتر در دانشگاه شهید باهنر کرمان، با جت آبی در فشار90 بار که با یک پمپ فشار قوی مخصوص ایجاد می‏شد انجام گرفت. زمان برش به‏ صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.
تیمارهای مستقل، شامل قطر ساقه در دو سطح بزرگ‌تر و کوچک‌تر از 5 میلی‌متر، فاصله پاشش در سه سطح 10، 20و30 سانتی‌متر و نگهدارنده گیاه در دو نوع تیغه و صفحه بود. نتایج نشان داد، اثر قطر و فاصله بر زمان برش، در سطح 1% معنی دار است. بررسی اثر متقابل پارامترها نشان داد، افزایش قطر ساقه باعث افزایش زمان برش و افزایش فاصله پاشش، کاهش زمان برش را به دنبال دارد که به‏ صورت یک رابطه خطی با ضریب تبیین 96 و 99 درصد به‏ ترتیب برای ساقه‏ هایی با قطر کوچک‌تر و بزرگ‌تر به‏ دست آمد. همچنین برش در فاصله30 سانتی‌متری، روی قطرهای کوچکتر در کوتاهترین زمان اتفاق افتاد و مدل رگرسیون خطی چند متغیره معنی داری برای برش گیاه خارشتر پیشنهاد گردید. با توجه به انعطاف پذیری جت آب برای کار در مکان‏ های مختلف و با در نظر گرفتن پارامترهای اثرگذار، کنترل هیدرودینامیک علف‏ های هرز به‏ عنوان یک روش مکمل و بعضاً جایگزین پیشنهاد می‏ گردد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
نقی پور زاده ماهانیم., جعقری نعیمیک., شمسیم., & محمدی نژادق. (2014). ارزیابی و مدلسازی قطع کردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب. ماشین‌های کشاورزی, 4(1), 125-132. https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33176
نوع مقاله
کوتاه پژوهشی