فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت

محمدحسین آق خانی; محمدحسین عباسپور فرد; محمدرضا بیاتی; حمید مرتضی پور; سید ایمان ساعدی; علی مقیمی

تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند

کبری هدایتی; باقر عمادی; مهدی خجسته پور; شهرام بیرقی طوسی