فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

بررسی اثر روش کود دهی اوره و رطوبت زمان برداشت بر خواص مکانیکی نهایی ذرت دانه ای خشک شده

سجاد کردی; علی فدوی; محمد اسکندری; مهرشاد براری; مسعود رفیعی; علی اشرف مهرابی

ارزیابی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو تحت بار ضربه ای

خسرو محمدی قرمزگلی; حمیدرضا قاسم زاده; حسین نوید; محمد مقدم; حسین غفاری

طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور

افشین زینلی; عبدالعلی فرزاد; محمدحسین آق خانی

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تنک ‏کن محصولات ردیفی

منصور گل محمدی; شمس اله عبداله پور; اصغر محمودی; سید حسین فتاحی

بررسی سینتیک خشک شدن و انرژی مصرفی لایه نازک ذرت

سجاد عباسی; سعید مینایی; محمد هادی خوش تقاضا

کوتاه پژوهشی

کوتاه پژوهشی

ارزیابی و مدلسازی قطع کردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب

مریم نقی پور زاده ماهانی; کاظم جعقری نعیمی; محسن شمسی; قاسم محمدی نژاد