فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی شبه مزرعه ای یک نمونه سله شکن وجین کن چغندرقند مجهز به حسگر مادون قرمز

اسماعیل چالی گر; محمد حسین رئوفت; سید محمد رضا خادم; ابراهیم چالی گر

تاثیر مخلوطهای سوخت بیواتانول و دیزل بر روی ارتعاش موتور دیزل

سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی; مرتضی الماسی; علی محمد برقعی; بابک بهشتی

تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای

فریده علیپور; محمدحسین آق خانی; محمدحسین عباسپور فرد; عادل سپهر

پایش خاکورزی حفاظتی و شدت خاکورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره ای

محمدعلی رستمی; محمد حسین رئوفت; عبدالعباس جعفری; محمد لغوی; مهدی کسرایی; سید محمدجعفر ناظم السادات

ارائه و ارزیابی یک مدل تجربی برای بادبردگی نازل های باد بزنی در تونل باد به کمک پردازش تصویر

سیدحسین فتاحی; شمس‏ اله عبداله ‏پور; اسماعیل اسماعیل‏ زاده; محمد مقدم ‏واحد

تخمین عملکرد چغندرقند بر اساس پوشش سایه انداز گیاه با استفاده از الگوهای پردازش تصویر

سینا لطیف التجار; عبدالعباس جعفری; سید مهدی نصیری; حمید شریفی

مقایسه چهار روش مکان یابی در کشاورزی به کمک سامانه موقعیت یاب جهانی و واحد اندازه گیری ماند

هادی گلی; سعید مینایی; علی جعفری; علیرضا کیهانی; علی حاجی احمد; حمید عبدالملکی; علی محمد برقعی

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

محمد قاسمی; مهدی خجسته پور; محمدحسین آق خانی

پیش بینی عمر اقتصادی کمباین بر اساس مدل هزینه های تعمیر و نگهداری

عباس روحانی; حسین غفاری; رضا فعله گری; خسرو محمدی قرمز گلی; حسن مسعودی

کوتاه پژوهشی

کوتاه پژوهشی