فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

ساخت و ارزیابی دستگاه برداشت پیاز با محورهای زائده‌دار

محمد امین زمانی ده یعقوبی; کاظم جعفری نعیمی; محسن شمسی; حسین مقصودی

بررسی میزان کوفتگی میوه زیتون تحت بارگذاری ضربه

هدی کارگرپور; تیمور توکلی هشجین; عباس همت; برات قبادیان

کوتاه پژوهشی

کوتاه پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه خردکن ذرت علوفه‌ای با محرکه الکتریکی

رمضان هادی‌پوررکنی; عباس رضایی اصل; رضا طباطبایی کلور