فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به‌منظور پیش‌بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان

حدیث بی آبی; سامان آبدانان مهدی زاده; مریم نداف زاده; محمد رضا صالحی سلمی

طبقه‌بندی کیوی با استفاده از تکنیک ضربه- آکوستیک و شبکه عصبی مصنوعی

فرزانه جنت دوست; پرویز احمدی مقدم; فاروق شریفیان

تاثیر پارابویلینگ بر برخی خصوصیات برنج محلی رقم چمپا

محمود قاسمی نژاد رائینی; عیسی بوگری; فرزاد آزاد شهرکی

اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی

علی ویسی; عباس روحانی; محمد طبسی زاده; فرهاد کلاهان; رسول خدابخشیان