فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

تأثیر سطح گلخانه و درصد پوشش گیاهی برکارآیی مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه

محسن محمدی مقرب; محمد حسین عباسپور فرد; مرتضی گلدانی; باقر عمادی

مطالعه آزمایشگاهی حساسیت دو رقم میوه توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa) به کوفتگی

سعید علی عسگریان نجف آبادی; حمیدرضا قاسم زاده; محمد مقدم

بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود

رمضان میرزایی; سعید مینایی; محمدهادی خوش تقاضا; علی محمد برقعی