مقاله کامل پژوهشی

تأثیر سطح گلخانه و درصد پوشش گیاهی برکارآیی مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه

محسن محمدی مقرب, محمد حسین عباسپور فرد, مرتضی گلدانی, باقر عمادی
بازدید: 276

مطالعه آزمایشگاهی حساسیت دو رقم میوه توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa) به کوفتگی

سعید علی عسگریان نجف آبادی, حمیدرضا قاسم زاده, محمد مقدم
بازدید: 161

بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود

رمضان میرزایی, سعید مینایی, محمدهادی خوش تقاضا, علی محمد برقعی
بازدید: 205
بازدید: 179