ابراهیمی, ابراهیم, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, ایران، جمهوری اسلامی