اسماعیل‏ زاده, اسماعیل, دانشگاه تبریز, ایران، جمهوری اسلامی