ایوانی, افشین, مرکز تحقیقات فنی مهندسی کرج, ایران، جمهوری اسلامی