ایوانی, افشین, موسسه‌ي تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي, ایران، جمهوری اسلامی