امیدی ارجنکی, امید, دانشگاه شهرکرد, ایران، جمهوری اسلامی