اظهری, امین, علوم پزشکی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی