اسکندری, ایرج, دانشگاه تبریز, ایران، جمهوری اسلامی