اسکندری, ایرج, مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور, ایران، جمهوری اسلامی