اسکندری, ایرج, موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور, ایران، جمهوری اسلامی