آزادگان, بهزاد, دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان, ایران، جمهوری اسلامی