امیری پریان, جعفر, بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی