امیری پریان, جعفر, دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران، جمهوری اسلامی