امیری پریان, جعفر, دانشگاه بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی