باخدا, حسین, علوم و تحقیقات تهران, ایران، جمهوری اسلامی