ابریشمی مقدم, حمید, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران، جمهوری اسلامی