ابراهیمی, رحیم, دانشگاه شهرکرد, ایران، جمهوری اسلامی