اسفنجاری کناری, رضا, دانشگاه گیلان, ایران، جمهوری اسلامی