امیری چایجان, رضا, بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی