امیری چایجان, رضا, دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران، جمهوری اسلامی