امیری چایجان, رضا, دانشگاه بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی