آبدانان مهدی زاده, سامان, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران، جمهوری اسلامی